Etap Ubezpieczenia, elitarne towarzystwo agentów pośrednictwa

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.ETAP.COM.PL

§ 1 CEL SERWISU

 1. Etap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Elitarne Towarzystwo Agentów Pośrednictwa Karina Radlińska-Cichy) z siedzibą w Tarnowie (33-100) przy ul. św. Anny 10 lok.
  5 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000727355 NIP: 8733266583, REGON: 369976229, (dalej: „
  Etap” lub „Spółka”), przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasz serwis znajdujący się pod adresem www.etap.com.pl. Gromadzone
  w serwisie dane są wykorzystywane do celów administrowania serwisem. Dane identyfikacyjne nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę, z wyjątkiem danych zamieszczonych przez Użytkowników w formularzu znajdującym się na stronie. w trosce o jak najwyższą jakość serwisu, okazjonalnie poddajemy analizie pliki z logami, w szczególności w celu określenia, które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki www są stosowane oraz czy struktura strony nie zawiera błędów.

 2. Polityka prywatności dotyczy tylko i wyłącznie serwisu www.etap.com.pl. Jeżeli w serwisie jest umieszczony odnośnik do innej strony www, Etap nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych obowiązujące na tych stronach. Po wejściu na strony internetowe innych podmiotów, rekomendujemy zapoznanie się z polityką prywatności ustaloną na danej stronie internetowej.

§ 2 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

 1. W związku z prowadzoną działalnością Etap w zakresie świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, Spółka zbiera i przetwarza dane osobowe w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności z RODO1.

 2. Użytkownicy podają w portalu swoje dane osobowe dobrowolnie.

 3. Danymi osobowymi są wszelkie informacje o osobie fizycznej, które identyfikują lub umożliwiają zidentyfikowanie poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte
  w korespondencji, informacje zgromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

 4. Etap jest Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 ust 7) RODO, (dalej: „Administrator”). Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem: ul. św. Anny 10 lok. 5,
  33-100 Tarnów albo za pomocą poczty elektronicznej na adres: k.radlinskacichy@etap.com.pl

 5. Administrator zapewnia przejrzystość przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje
  o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.

 6. Administrator dba aby dane osobowe, były zbierane tylko i wyłącznie w niezbędnym zakresie
  do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.

 7. Administrator przetwarzając dane osobowe zapewnia bezpieczeństwo, poufność oraz dostęp
  do informacji o przetwarzaniu osobom, których dane dotyczą. Jeżeli pomimo dołożenia wszelkiej staranności w celu ochrony danych osobowych doszło do naruszenia takowej ochrony (np. wycieku, utraty danych osobowych), Administrator niezwłocznie, poinformuje osoby, których dane dotyczą
  o zaistniałej sytuacji oraz nie później niż w przeciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia poinformuje o tym fakcie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych, jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania w związku z zajmowanym stanowiskiem. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

 2. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora czyniły to w oparciu o najwyższe standardy jakości przetwarzania danych osobowych.

 3. Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych osobowych w stosunku do identyfikowanych zagrożeń. w razie konieczności Administrator wdraża dodatkowe środki służące zwiększeniu bezpieczeństwa danych.

§ 4 CELE ORAZ PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYC OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przez Administratora wyłącznie
  w sytuacjach określonych w art. 6 ust. 1 RODO w tym w szczególności:

  1. w sytuacji w której, użytkownik wypełnił formularz kontaktowy, dostępny na stronie swoimi danymi osobowymi (imię, nazwisko, e-mail, nr telefonu) – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na prowadzeniu działań związanych z charakterem świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  2. w przypadku wyrażenia przez użytkownika serwisu zainteresowania ofertą Administratora
   lub w celu obsługi zawartej już Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

  3. w przypadku skierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub w tradycyjnej formie korespondencji, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane w celu komunikacji z użytkownikiem serwisu i rozwiązania sprawy z jaką zwrócił się do Etap. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Cała korespondencja jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych (oraz innych informacji) i ujawniana jedynie osobom upoważnionym;

  4. w przypadku kontaktu telefonicznego z Etap, Administrator może żądać podania dodatkowych danych osobowych niezbędnych do obsługi zapytania z jakim zwrócono się do niego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  5. w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora
   (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

  6. w celach marketingowych, poprzez przesyłanie informacji handlowych w zakresie usług świadczonych przez Administratora, tylko w przypadku kiedy użytkownik serwisu wyraził odrębną zgodę na marketing elektroniczny i/lub telefoniczny (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

  7. w sytuacji, kiedy przetwarzanie danych osobowych użytkownika serwisu jest niezbędne do ochrony Jego żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (art. 6 ust. 1 lit. d RODO).

§ 5 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Administratora mogą być: zakłady ubezpieczeń albo inne zakłady reasekuracji, Komisja Nadzoru Finansowego, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, Biura Informacji Gospodarczej i Biura Informacji Kredytowej, o ile została udzielona w tym zakresie zgoda, Rzecznik Finansowy, organy administracji państwowej, o ile nie żądają udostępnienia w związku z toczącym się postępowaniem,
a obowiązek udostępnienia danych wynika z przepisów prawa, dostawcy usług assistance, będących przedmiotem ubezpieczenia. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce
lub na obszarze EOG, dostawcom usług archiwizacji dokumentacji, likwidacji szkód, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności, kancelariom prawnym świadczącym wsparcie prawne, rzeczoznawcom majątkowym lub medycznym, agencjom marketingowym, czy też osobom fizycznym wykonującym czynności agencyjne, współpracującym z Administratorem. Jednakże, takie osoby przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem.

§ 6 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Okres przetwarzania danych zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Okres przetwarzania danych może także wynikać z przepisów, gdy stanowią one podstawę przetwarzania.

 2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora
  (art. 6 ust. 1 pkt f RODO) – dane są przetwarzane jedynie przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

 3. Jeżeli dane osobowe użytkownika serwisu przetwarzane są na podstawie udzielonej zgody, dane te są przetwarzane do momentu odwołania danej zgody. Odwołanie zgody nie wpływa
  na poprawność przetwarzania danych przed odwołaniem zgody.

 4. Jeżeli wskutek przedstawienia oferty przez Administratora doszło do zawarcia umowy w zakresie świadczonych przez Administratora usług, dane osobowe użytkownika serwisu są przetwarzane
  do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej umowy.

 5. Jeżeli Administrator przedstawił ofertę, ale nie doszło do zawarcia umowy, dane osobowe użytkownika serwisu będą przetwarzane jeszcze przez okres 3 miesięcy od dnia przedstawienia danej osobie oferty.

 6. Okres przetwarzania danych osobowych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

 7. Po upływie okresu przetwarzania danych, dane te są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

§ 7 PLIKI COOKIES

 1. Obecnie, prawie każda strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies. Podczas wizyty na stronie internetowej Spółki (www.etap.com.pl) , na komputerze użytkownika serwisu zapisywane są fragmenty kodu, w których zapisane są ustawienia użytkownika serwisu. Celem ich jest optymalizacja obsługi użytkownika serwisu, dzięki której użytkownik ten ma zapewniony szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji. w przypadku ponownej wizyty użytkownika serwisu na stronie internetowej Spółki z tego samego urządzenia, przeglądarka może sprawdzić, czy na urządzeniu jest zapisany odpowiedni plik cookie, a następnie przesłać zawarte w nim dane ponownie do serwisu, który zapisał plik cookie. Dzięki tej operacji istnieje możliwość sprawdzenia, czy dany użytkownik odwiedził ją w przeszłości i w niektórych sytuacjach dopasować prezentowaną treść do preferencji i zapotrzebowania użytkownika serwisu.

 2. Mając na uwadze czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:

  1. sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu
   do czasu opuszczenia serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej;

  2. stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu przez czas określony
   w parametrach plików cookies do czasu ich usunięcia przez użytkownika serwisu.

 3. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

  1. pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, w tym w szczególności służące do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

  2. wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych;

  3. funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika serwisu ustawień i personalizację interfejsu użytkownika serwisu, np. co do języka lub regionu z którego użytkownik łączy się z serwisem;

  4. reklamowe – umożliwiają dostarczanie użytkownikom serwisu treści reklamowych bliżej odpowiadających na ich zapotrzebowanie i potrzeby;

  5. statyczne – mające na celu zliczanie statystyk dotyczących serwisu.

 4. Użytkownik serwisu może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookies lub zablokować ich umieszczanie plików za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zablokowanie plików cookies może lecz nie musi spowodować utrudnienia podczas korzystania z serwisu. Zarządzanie plikami cookies różni się w zależności od przeglądarki, z której korzysta użytkownik serwisu. Dokładne informacje w przedmiocie zarządzania plikami cookies, użytkownik serwisu może znaleźć poprzez funkcję pomoc w swojej przeglądarce. Zdecydowana większość przeglądarek internetowych umożliwia akceptowanie lub odrzucanie wszystkich
  lub niektórych plików cookies albo informowania użytkownika za każdym razem podczas wejścia do serwisu o tym, że serwis korzysta z plików cookies i chce je zapisać. Możliwe jest również usunięcie już zapisanych plików cookies za pomocą menu przeglądarki. Poprzez konfigurację przeglądarki możliwa jest również zmiana warunków przechowywania albo otrzymywania plików cookies.

§ 8 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 15 – 22, oraz art. 77 RODO każdemu użytkownikowi serwisu przysługują następujące prawa:

  1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia,
czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona
do uzyskania dostępu do nich. Zgodnie z art. 15 Administrator dostarczy osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających  przetwarzaniu.

  1. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

  1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

 2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie;

 3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania.

  1. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

 1. kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych osobowych;

 2. przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając ograniczenia ich wykorzystywania;

 3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 4. osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie przedsiębiorcy zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

  1. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

Na żądanie użytkownika serwisu, Administrator wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby.

  1.  Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO)

Jeżeli użytkownik serwisu zgłosi umotywowany jego szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, a dane przetwarzane są przez Administratora w oparciu o uzasadniony interes przedsiębiorcy lub powierzone przedsiębiorcy zadanie w interesie publicznym, przedsiębiorca uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie przedsiębiorcy ważne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw lub podstawy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

  1. Prawo do wniesienia skargi (art. 77 RODO)

Jeżeli użytkownik serwisu uważa, że jego dane są przez przedsiębiorcę przetwarzanie niezgodnie z prawem, przysługuje mu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
lub innego organu nadzoru.

§ 9 KONTAKT z ADMINISTRATOREM

Użytkownik serwisu, w celu skorzystania ze swoich spraw, zawsze może się skontaktować
z Administratorem, osobiście w siedzibie Administratora ul. św. Anny 10 lok. 5, 33-100 Tarnów albo wysyłając na niniejszy adres list lub wysyłając e-mail na adres k.radlinskacichy@etap.com.pl.

 

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE.