Etap Ubezpieczenia, elitarne towarzystwo agentów pośrednictwa

Firma

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Umowa ubezpieczenia dotyczy mienia stanowiącego własność ubezpieczającego, znajdującego się w posiadaniu lub pod kontrolą ubezpieczającego. Przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle wraz z instalacjami, maszyny, aparaty i urządzenia, nakłady adaptacyjne, wyposażenie biur, sklepów i magazynów, środki obrotowe tj. surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, towary, opakowania i wyroby gotowe, nieruchomości osób trzecich, gotówka, rzeczy prywatne pracowników, niskocenne składniki majątku, oraz inne mienie przyjęte do ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela. W zależności od wariantu ochroną objęte są szkody powstałe w wyniku m.in.:

 • pożaru
 • uderzenia piorunu
 • przepięcia
 • wybuchu
 • upadku statku powietrznego
 • huraganu
 • gradu
 • deszczu nawalnego
 • powodzi
 • lawiny
 • naporu śniegu
 • trzęsienia ziemi
 • osunięcia się ziemi
 • zapadania się ziemi
 • dymu i sadzy
 • uderzenia pojazdu
 • spływu wód po zboczach

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Ubezpieczenie chroni mienie ruchome, które może ulec kradzieży przy użyciu narządzi lub siły. Zakresem ubezpieczenia objętym jest mienie:

 • wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane mienie stanowiące własność ubezpieczającego lub mienie będące na podstawie tytułu prawnego w jego posiadaniu, a w szczególności: maszyny, – urządzenia oraz wyposażenie, niskocenne składniki majątku, środki obrotowe, wartości pieniężne
 • mienie osób trzecich przekazane ubezpieczającemu w celu wykonania usługi lub sprzedaży
 • mienie pracownicze tj. mienie osobistego użytku lub służące wykonywaniu czynności zawodowych pracowników ubezpieczającego, z wyłączeniem wartości pieniężnych.

Za opłatą dodatkowej składki można rozszerzyć zakres ochrony o ryzyko dewastacji tj. celowego uszkodzenia mienia. Ponadto ochrona może być poszerzona o ryzyko wandalizmu oraz o ubezpieczenie wartości pieniężnych podczas ich przewożenia.

OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i użytkowania mienia

Przedmiotem ubezpieczenia jest, wynikająca z obowiązujących przepisów prawa, odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody na osobie (szkody będące następstwem śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) lub rzeczowe (szkody będące następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy) wyrządzone osobom trzecim, w związku z prowadzeniem działalności lub posiadanym mieniem określonymi w umowie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zarówno szkodę faktyczną jak również utracone korzyści (szkody następcze), które poszkodowana osoba trzecia mogłaby uzyskać, gdyby jej szkody nie wyrządzono. Jest to bardzo istotny element odpowiedzialności, ponieważ roszczenia dotyczące szkód następczych bardzo często przewyższają swoją wysokością faktyczną wartość uszkodzonego lub zniszczonego mienia przy szkodzie rzeczowej, lub wartość uszczerbku na zdrowiu przy szkodzie osobowej. Odpowiedzialność obejmuje szkody wyrządzone na terenie RP, z możliwością rozszerzenia zakresu terytorialnego na wszystkie kraje świata.

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Ubezpieczenie może być zawarte tylko wówczas, gdy wcześniej zawarto lub jednocześnie zawierane jest ubezpieczenie innego mienia należącego do firmy. Przedmiotem ubezpieczenia są określone w umowie stałe oszklenia zewnętrzne i wewnętrzne budynków, lokali, pomieszczeń użytkowych, zainstalowane zgodnie z ich przeznaczeniem. Przedmiotem ubezpieczenia mogą być także szklane lub kamienne wykładziny oraz budowle i konstrukcje wykonane z elementów szklanych lub minerałów i ich imitacji oraz tworzyw sztucznych.

W ramach ubezpieczenia odszkodowanie może obejmować:

 • utratę lub uszkodzenie ubezpieczonych przedmiotów wskutek ich stłuczenia (rozbicia),
 • koszty wynikłe z zastosowania wszelkich dostępnych środków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpośrednio zagrożonego mienia przed szkodą,
 • koszty usunięcia pozostałości po szkodzie.
 • dodatkowo ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte koszty ustawienia rusztowań lub drabin umożliwiających wstawienie szyb w przypadku ich stłuczenia oraz demontaż lub naprawę instalacji świetlnych i neonowych.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczeniem może zostać objęty wszelkiego typu sprzęt elektroniczny (komputerowy, telekomunikacyjny, alarmowy, poligraficzny, medyczny, urządzenia klimatyzacyjne), użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i przyjęty do ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela. Ponadto ubezpieczenie może objąć zewnętrzne nośniki danych wraz z kosztem odtworzenia zapisanych na nich informacji oraz dodatkowe koszty pracy, poniesione w następstwie szkody rzeczowej.
Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • szkody polegające na nagłej i nieprzewidzianej utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu ubezpieczonego sprzętu elektronicznego, powodujące konieczność jego naprawy bądź wymiany, powstałe wskutek: pożaru, uderzenia pioruna, dymu, sadzy, agresywnych gazów, wody, wilgoci, awarii klimatyzacji, krótkiego spięcia, zwarcia i innych przyczyn elektrycznych, błędów w obsłudze, braku doświadczenia, niedbalstwa pracowników, kradzieży z włamaniem
 • koszty odtworzenia bazy danych przechowywanej na zewnętrznych nośnikach danych i utraconej, uszkodzonej lub zniszczonej wskutek ww. przyczyn
 • dodatkowe koszty pracy poniesione w następstwie szkody w związku z wynajęciem zastępczego systemu komputerowego, transportem pracowników i danych itp.

Pakiety ubezpieczeniowe

Pakiet ubezpieczeniowy jest coraz powszechniej stosowaną formą ochrony klientów Towarzystw Ubezpieczeniowych. Polega ona na objęciu ich kompleksowym ubezpieczeniem wielu rodzajów ryzyka. Jeśli jednak żaden z gotowych pakietów proponowanych przez ubezpieczycieli nie spełnia oczekiwania ubezpieczającego się, istnieje możliwość stworzenia własnego pakietu, który należy tylko dopasować do pakietów oferowanych przez towarzystwa. Profesjonalny ubezpieczyciel zawsze znajdzie pośród oferowanych przez siebie produktów taką ich kombinację, aby w optymalny sposób zaspokoić wymagania klienta.
Ochroną możemy objąć mienie należące do Twojej firmy, a w szczególności:

 • budynki i budowle,
 • wyposażenie, takie jak biurka, szafy regały, maszyny i urządzenia,
 • komputery, faksy, drukarki oraz inny sprzęt elektroniczny,
 • przenośne urządzenia elektroniczne,
 • środki, jakie zainwestowałeś w adaptację lokalu,
 • mienie lub usługi, które wytwarzasz lub sprzedajesz,
 • mienie, które wytwarzasz lub przewozisz,
 • pieniądze lub biżuterię,
 • powierzone przedmioty, które naprawiasz lub przechowujesz,
 • przedmioty należące do Twoich pracowników,
 • przedmioty ze szkła, kamienia i lustra,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.