Etap Ubezpieczenia, elitarne towarzystwo agentów pośrednictwa

Podróże

UBEZPIECZENIA KOSZTÓW LECZENIA W PODRÓŻY (KL)

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia poniesione przez Ubezpieczonego w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem, powstałym poza granicami Rzeczpospolitej Polski lub krajem stałego pobytu.

Ubezpieczenie pokrywa między innymi koszty:

 • pobytu i leczenia szpitalnego,
 • leczenia ambulatoryjnego tj.: wizyty lekarskiej, badań, zabiegów
 • zakupu lekarstw
 • transportu ubezpieczonego do szpitala, w tym także transport do kraju
 • leczenia stomatologicznego
 • leczenia związanego z ciążą w tym niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe pokrywają również koszty porodu

Najczęściej koszty leczenia połączone są z usługami assistance. W zależności od oferowanego zakresu assistance zawiera takie usługi jak:

 • przekazanie wiadomości osobom najbliższym
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów powrotu osób bliskich
 • zorganizowanie i pokrycie kosztów odwiedzin gdy stan zdrowia Ubezpieczonego jest poważny
 • opieka nad dziećmi ubezpieczonego
 • pokrycie kosztów transportu zwłok, zakupu trumny czy kremacji
 • pomoc prawna oraz finansowa

Poza kosztami leczenia możemy skorzystać z bogatej oferty uzupełniającej jak: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna, sprzęt narciarski, bagaż podręczny, koszty odwołania imprezy turystycznej.
Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte także koszty leczenia i następstwa nieszczęśliwych wypadków związane z dodatkowym ryzykiem, jak np. wykonywanie pracy za granicą, wyczynowe uprawianie sportu, udział w zawodach, wyścigach, uprawianie sportów motorowych, powietrznych, nurkowania z aparatem tlenowym, wspinaczki wysokogórskiej, narciarstwa.
Atutami ubezpieczenia jest szeroki zakres ochrony wraz z opcjami dodatkowymi. Dostęp do Centrum Alarmowego 24 godziny na dobę, placówek medycznych, lekarzy. Dobrą stroną jest możliwość wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, która chroni nas podczas podróży za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone osobom trzecim.