Etap Ubezpieczenia, elitarne towarzystwo agentów pośrednictwa

Dom

Ubezpieczenie przeznaczone jest dla właścicieli domów oraz użytkowników domów jednorodzinnych i lokali mieszkalnych.

Przedmiotem ubezpieczenia może być:

 • dom jednorodzinny
 • lokal mieszkalny
 • garaż i inny budynek
 • ogrodzenie
 • obiekty małej architektury,
 • mienie ruchome,
 • stałe elementy mieszkania lub domu jednorodzinnego.

Mienie ruchome

to m.in.: sprzęt audiowizualny, komputerowy, fotograficzny, biżuteria, wyroby ze złota i srebra, gotówka, papiery wartościowe sprzęt turystyczny i sportowy oraz wszelkiego rodzaju urządzenia i sprzęty domowe, np. pralki, lodówki, meble, dywany.

Stałe elementy mieszkania to elementy zamontowane lub wbudowane w sposób trwały, do których zaliczyć należy: zabudowy wnęk, pawlaczy, powłoki malarskie, tynki , wykładziny sufitów, ścian i podłóg, piece, kominki, stałe wyposażenie i zabudowy kuchni oraz łazienek, sprzęt przeznaczony konstrukcyjnie do zabudowy, instalacje c.o., gazowe, elektryczne, wodno-kanalizacyjne, klimatyzacyjne, alarmowe.

Domy jednorodzinne, lokale mieszkalne oraz wymieniowe wyżej mienie ruchome oraz stałe elementy mogą zostać objęte ochroną ubezpieczeniową od szkód powstałych wskutek:

 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • upadku statku powietrznego
 • zalania
 • huraganu
 • gradu
 • deszczu nawalnego
 • powodzi
 • spływu wód po zboczach
 • osunięcia się ziemi,
 • zapadania się ziemi,
 • lawiny
 • naporu śniegu
 • dymu i sadzy
 • upadku drzewa
 • uderzenia pojazdu
 • przepięć prądu,
 • akcji ratowniczej

Ponadto można rozszerzyć zakres ubezpieczenia o kradzież z włamaniem, rozbój, dewastacje i wandalizm. W ramach ubezpieczenia mieszkania lub domu jednorodzinnego możesz także wykupić:

 • bezpieczenie oszkleń zewnętrznych i wewnętrznych od stłuczenia (szyby okienne, drzwiowe, lustra, witraże, elementy szklane stanowiące składową część mebli)
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (przyda się gdy nasz pies pogryzie przechodnia, nasze dziecko stłucze szybę, nasza pralka zaleje sąsiada)
 • ubezpieczenie ochrony prawnej
 • ubezpieczenie nagrobków od wandalizmu

Pakiety:

Wyżej wymieniony produkt można połączyć z ubezpieczeniem komunikacyjnym uzyskując dzięki temu dodatkowe zniżki.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerami tel. 14 621-21-11, 14 621-21-22.

Ubezpieczenie domów w budowie

Ubezpieczenie skierowane jest do osób, które są w trakcie budowy rozbudowy , przebudowy lub nadbudowy domów, budynków i lokali mieszkalnych.

Przedmiotem ubezpieczenia w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego są:

 • domy jednorodzinne
 • lokale mieszkalne
 • garaże wolnostojące, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury znajdujące się na terenie tej samej nieruchomości, co ubezpieczony dom
 • sprzęt budowlany
 • stałe elementy
 • mienie ruchome.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej może obejmować szkody powstałe w skutek:

 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • gradu
 • huraganu
 • lawiny
 • powodzi
 • upadku statku powietrznego
 • uderzenia pojazdu
 • wybuchu
 • zalania
 • osunięcia się ziemi
 • zapadania się ziemi
 • trzęsienia ziemi
 • spływu wód po zboczach
 • katastrofy budowlanej.

Po opłaceniu dodatkowej składki istnieje możliwość rozszerzenia zakresu o kradzież z włamaniem, rozbój i dewastacje.

Ubezpieczenie domków letniskowych

Ubezpieczenie kierowane jest do osób, którzy są właścicielami lub użytkownikami domków letniskowych, za które uważa się budynki czasowo zamieszkiwane służące do celów rekreacyjnych. Przedmiotem ubezpieczenia może być dom letniskowy jako budynek oraz jego elementy konstrukcyjne, stałe elementy i mienie ruchowe jak również budynki gospodarcze i garaże znajdujące się na terenie posesji, na której stoi domek letniskowy.

Polisa obejmuje szkody powstałe wskutek:

 • pożaru i innych zdarzeń losowych takich jak powódź, huragan, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, grad, deszcz nawalny, akcja ratownicza
 • kradzieży z włamaniem i rabunku
 • zniszczeń dokonanych podczas kradzieży z włamaniem