Etap Ubezpieczenia, elitarne towarzystwo agentów pośrednictwa

Klauzula informacyjna

Etap sp. z o.o. w trosce o najwyższą jakoś świadczonych usług, dba o bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną, dotyczącą ich przetwarzania.

I. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Etap spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dawniej: Elitarne Towarzystwo Agentów Pośrednictwa Karina Radlińska-Cichy) z siedzibą w Tarnowie, przy ul. św. Anny 10 lok. 5, 33-100 Tarnów (dalej: „Etap” lub „Administrator”). Z Administratorem można się kontaktować w każdym czasie – w siedzibie Etap lub wysyłając e-mail na adres k.radlinskacichy@etap.com.pl albo poprzez wysłanie pisma na adres Etap, ul. św. Anny 10 lok. 5, 33-100 Tarnów.

II. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Etap w ramach świadczenia usług pośrednictwa ubezpieczeniowego w celu:

a. przygotowania i przedstawienia ofert ubezpieczenia w poszczególnych zakładach ubezpieczeń oraz
w przypadku wybrania oferty konkretnego zakładu ubezpieczeń – zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego, co wynika z prawnie uzasadnionego interesu Etap – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
b. marketingu bezpośredniego (telefonicznego i/lub elektronicznego) usług oferowanych przez Etap, tylko w przypadku wyrażenia przez Pana/Panią stosownej zgody – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
c. w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na ewentualną reklamację złożoną przez Pana/Panią,
w zakresie usług oferowanych przez Etap, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
d. zapobiegania i wykrywania przestępczości, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
e. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
f. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pana/Pani danych, niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez dany zakład ubezpieczeń.
Podanie danych osobowych w związku z usługą pośrednictwa ubezpieczeniowego jest konieczne do przygotowania oferty i zawarcia umowy ubezpieczenia z danym zakładem ubezpieczeń za pośrednictwem Etap.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

III. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez następujący okres czasu:

a. w przypadku danych pozyskanych w celu przygotowania oferty umowy ubezpieczenia, na podstawie której nie doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia – przez okres 3 miesięcy od dnia w którym po raz ostatni Pan/Pani kontaktował się z Administratorem w celu zawarcia umowy ubezpieczenia;
b. w przypadku danych pozyskanych w celu przygotowania oferty umowy ubezpieczenia, na podstawie której doszło do zawarcia umowy ubezpieczenia – do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających ze świadczonych przez Etap usług pośrednictwa ubezpieczeniowego;
c. w celu marketingu bezpośredniego, do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

IV. Pana/Pani dane mogą być przekazywane:

a. podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa;
b. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być zakłady ubezpieczeń w celu przygotowania dla Pana/Pani ofert zawarcia umowy ubezpieczenia oraz zawarcia umowy ubezpieczenia;
c. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora w tym między innymi: dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, kancelariom prawnym świadczącym pomoc prawną, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

V. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

a. żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Etap wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych;
b. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, powszechnie używanym formacie nadającym się do przeniesienia danych osobowych. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi.
c. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych;
d. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem;
e. w celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem w sposób wskazany w pkt. I;
f. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu nadzoru, jeżeli Pan/Pani uważa, że Etap przetwarza Pana/Pani dane osobowe niezgodnie z prawem.