Etap Ubezpieczenia, elitarne towarzystwo agentów pośrednictwa

Auto

Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Zakres i przedmiot ubezpieczenia OC

Przedmiotem ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest odpowiedzialność każdej osoby, która kierując pojazdem wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu. Zakres terytorialny ochrony ubezpieczeniowej obejmuje 27 państw należących do Unii Europejskiej oraz 5 państw nie należących do UE, tj.: Andora, Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Chorwacja.

Z tytułu ubezpieczenia OC przysługuje odszkodowanie, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem są obowiązani do odszkodowania za wyrządzoną w związku z ruchem tego pojazdu szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

 • w przypadku szkód na osobie – 2 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
 • w przypadku szkód w mieniu – 500 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy. Istnieje możliwość ubezpieczenia na okres krótszy jeżeli pojazd mechaniczny jest zarejestrowany na stałe a umowa zawierana jest np. przez komis samochodowy, a także w przypadku pojazdów wolnobieżnych i historycznych, oraz zarejestrowanych czasowo.

Zgodnie z ustawą prawo o ruchu drogowym wprowadzono mozliwość czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Czasowe wycofanie dotyczy samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i autobusów. Pojazd może być czasowo wycofany na okres od 2 do 24 miesięcy. Okres ten może zostać wydłużony, jednak łączny okres wycofania pojazdu z ruchu nie może przekroczyć 48 miesięcy. Czasowego wycofania pojazdu dokonuje się na wniosek właściciela. Należy w odpowiednim starostwie złożyć wniosek, dokonać opłaty oraz złożyć w starostwie dowód rejestracyjny oraz tablice rejestracyjne. Na wniosek posiadacza pojazdu zakład ubezpieczeń będzie zobowiązany do obniżenia składki ubezpieczeniowej na okres czasowego wycofania pojazdu z ruchu. Składka ubezpieczeniowa może ulec obniżeniu nawet do 95%.

Za brak ubezpieczenia OC lub zawarcie go po upływie należnego terminu grozi wysoka „opłata karna”.

Pamiętaj o OC! – pobierz    BRAK OC KOSZTUJE DUŻO WIĘCEJ NIŻ SKŁADKA

 

ZMIENIAJĄC TOWARZYSTWO TWOJE ZNIŻKI NIE PRZEPADAJĄ !!!

Wysokość składki uzależniona jest od:

 • rodzaju pojazdu
 • pojemności silnika
 • okresu ubezpieczenia
 • wieku posiadacza pojazdu
 • miejsca zamieszkania posiadacza pojazdu
 • okresu posiadania prawa jazdy
 • okresu eksploatacji pojazdu
 • marki, typu i modelu pojazdu
 • charakteru użytkowania pojazdu
 • bezszkodowego lub szkodowego przebiegu ubezpieczenia
 • kontynuacji ubezpieczenia
 • formy opłacania składki (jednorazowo lub w ratach)
 • zawarcia umowy leasingu

Kupno – sprzedaż pojazdu

UWAGA! Dotyczy polis zawartych przed 11-02-2012

W razie zbycia pojazdu wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy przechodzą na nabywcę pojazdu. Nabywca może tę umowę wypowiedzieć w ciągu 30 dni od dnia nabycia pojazdu albo nie wypowiadać wtedy umowa trwa do końca okresu na jaki została zawarta przez zbywcę pojazdu. Przejęcie polisy po zbywcy wiąże się z przepisaniem danych oraz często z rekalkulacją składki. Zbywca samochodu ma obowiązek przekazania kupującemu polisę OC oraz zgodnie z ustawą w terminie 30 dni zawiadomić o fakcie sprzedaży zakład ubezpieczeń. Do momentu poinformowania o fakcie kupna-sprzedaży pojazdu, zbywca wraz z nabywcą solidarnie odpowiadają za opłacenie raty lub składki. Sprzedający powinien również zgłosić fakt sprzedaży w Wydziale Komunikacji, w którym był zarejestrowany. Uchroni go to od ewentualnych roszczeń w przypadku gdy nowy właściciel spowoduje wypadek, kolizję lub zostanie ukarany mandatem prowadząc pojazd. Zbywca może również ubiegać się o zwrot nadpłaconej składki. Jest to jednak możliwe tylko wtedy gdy nabywca wypowie polisę OC. Starając się o zwrot należy przedstawić umowę kupna-sprzedaży oraz kopię polisy, dobrze jest także posiadać ksero wypowiedzenia nabywcy, ułatwi i przyspieszy to zwrot składki. Zwrot składki nie przysługuje jeśli ubezpieczyciel musiał wypłacić odszkodowanie za wyrządzoną przez zbywcę szkodę.

UWAGA! Dotyczy polis zawartych po 11-02-2012

Sprzedający ma obowiązek powiadomić Zakład Ubezpieczeń w ciągu 14 dni o sprzedaży pojazdu i podać dane nowego właściciela. W przypadku osób ficznych wymagane jest podanie takich danych jak imię i nazwisko, adres zamieszkania, Pesel, w przypadku przedsiebiorstw: nazwę, siedzibę i Regon. Sprzedający solidarnie z nabywcą odpowiada za zapłatę składki za okres od dnia zbycia do dnia powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń o fakcie sprzedaży pojazdu.

Kupujący może ze skutkiem natychmiastowym w dowolnym momencie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia OC. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem wypowiedzenia. Zakład Ubezpieczeń może dokonać rekalkulacji składki dla nowego nabywcy pojazdu. Polisa po zbywcy nie wznawia się automatycznie.

Do umów ubezpieczenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 z późn.zm.).

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu pod numerami tel. 14 621-21-11, 14 621-21-22.

AUTO CASCO

Auto Casco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia.

Umowa ubezpieczenia AC obejmuje uszkodzenia, zniszczenia lub utratę pojazdu powstałe wskutek:

 • zderzenia z innym pojazdem
 • nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami znajdującymi się poza pojazdem
 • powodzi, zatopienia, huraganu, piorunu, gradu, opadu atmosferycznego, osuwania lub zapadnięcia się ziemi, lawiny, pożaru lub wybuchu
 • działania czynnika chemicznego i termicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu
 • uszkodzenia przez osoby trzecie pojazdu lub ubezpieczonego dodatkowo wyposażenia – uszkodzenia pojazdu bądź jego wyposażenia podczas akcji ratowania życia lub zdrowia ludzkiego
 • kradzieży pojazdu

Niektóre Towarzystwa Ubezpieczeniowe oferują zakres ALL RISK oznacza to, że odpowiadają za wszystkie zdarzenia, które nie znalazły się w katalogu wyłączeń.

Wysokość składki uzależniona jest od:

 • wieku ubezpieczonego
 • podmiotu prawnego (osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej)
 • zakresu ochrony
 • dotychczasowego przebiegu ubezpieczenia AC (szkodowy lub bezszkodowy)
 • strefy regionalnej
 • sposobu użytkowania pojazdu (taxi, nauka jazdy)
 • sposobu płatności składki
 • sumy ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to rzeczywista rynkowa wartość pojazdu na dzień zawarcia ubezpieczenia ustalana na podstawie takich danych jak marka i model pojazdu, rok produkcji, typ i przeznaczenie, ilość drzwi, stan techniczny, przebieg pojazdu, wyposażenie standardowe i dodatkowe, ilość właścicieli.

Część Firm Ubezpieczeniowych ma w swojej ofercie produkt o nazwie „mini autocasco”. Skierowany jest on dla posiadaczy pojazdów, którzy do tej pory nie korzystali albo chcą zrezygnować z ubezpieczenia AC.

Korzyści z polisy „mini autocasco:

 • brak ograniczeń wieku pojazdu
 • korzystny zakres ubezpieczenia obejmujący uszkodzenia w wyniku zderzenia z osoboami, zwierzętami
 • uszkodzenia przez osoby trzecie, uszkodzenia lub utrata wskutek zdarzeń losowych, kradzież pojazdu
 • przystępna cena w porównaniu do tradycyjnego autocasco
ASSISTANCE

Ubezpieczenie assistance gwarantuje nam pomoc na terenie Polski i za granicą w czasie podróży samochodem. Gdy zdarzy się awaria, wypadek, kradzież w zależności od wybranego wariantu możemy liczyć na:

 • holowanie pojazdu
 • dostarczenie paliwa lub części zamiennych
 • wynajem pojazdu zastępczego
 • zorganizowanie i opłacenie noclegu
 • opiekę medyczną
 • opiekę nad dziećmi

Pomoc assistance realizowana jest 24 h na dobę, wystarczy skontaktować się z infolinią a ubezpieczyciel zajmie się organizacją dla nas pomocy. Ubezpieczenie assistance możemy również wykupić gdy wyjeżdżamy na wakacje lub dłuższy weekend. Krótkoterminowy assistance znajduje się w ofercie niektórych Ubezpieczycieli.

UBEZPIECZENIE NNW KIEROWCÓW I PASAŻERÓW

Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów powstałe w związku z ruchem ubezpieczonego pojazdu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe na terytorium RP oraz za granicą. Ubezpieczonymi są kierowca i pasażerowie określonego w polisie pojazdu mechanicznego w liczbie zgodnej z liczbą miejsc w pojeździe, która jest określona w dowodzie rejestracyjnym.

Wysokość sumy ubezpieczenia określa Ubezpieczający. Przyjęta w umowie suma ubezpieczenia w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego stanowi górną granicę odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych z jednego zdarzenia.

Składka zależy od sumy ubezpieczenia i ilości miejsc w samochodzie. Dla przykładowej sumy ubezpieczenia wynoszącej 5.000 zł składka waha się w poszczególnych towarzystwach pomiędzy 25 zł a 50 zł.

ZIELONA KARTA

Międzynarodowy certyfikat potwierdzający zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC w ruchu zagranicznym. Obowiązuje na terytorium państw należących do Systemu Zielonej Karty. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna posiadacza lub kierowcy pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu poza granicami RP. Pamiętaj!!!! Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Rosja, Serbia, Tunezja, Turcja, Ukraina, to państwa na terenie, których musisz posiadać Zieloną Kartę.

Towarzystwa Ubezpieczeniowe często oferują bezpłatnie ubezpieczenie Zielonej Karty dla klientów, którzy zawarli już w dawnej firmie ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na okres od 15 dni do 12 miesięcy.

SZYBY, BAGAŻ, OCHRONA ZNIŻEK

Dodatkowymi opcjami, które możemy dokupić do ubezpieczenia OC lub AC są:

 • ubezpieczenie szyb – pozwoli na pokrycie kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej czy zniszczonej szyby (szyb). Atutem ubezpieczenia jest możliwość bezgotówkowego rozliczenia szkody bez angażowania własnych środków finansowych. Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia nie ma również wpływu na posiadane przez nas zniżki w AC. Dzięki wykupionej opcji nie stracimy zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia.
 • ubezpieczenie bagażu – ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia bagażu podróżnego. Ochroną objęte są rzeczy osobiste przewożone w pojeździe, takie jak odzież, telefon komórkowy, laptop, fotelik samochodowy.
 • ochrona zniżek – za dodatkową opłatą w ubezpieczeniu OC lub AC otrzymamy ochronę zniżki za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. W przypadku wystąpienia szkody w następnym roku ubezpieczyciel nie uwzględni szkody i nie stracimy dotychczas wypracowanej zniżki.
PAKIET UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNEGO

Dużą popularnością cieszą się pakiety ubezpieczeniowe polegające na objęciu w ramach jednej polisy ochroną ubezpieczeniową kilka rodzajów ryzyk. Wyróżnić możemy pakiety „czysto” komunikacyjne obejmujące OC, AC, NNWk, Assistance, Ochronę Prawną oraz pakiety komunikacyjne połączone z majątkiem – dom, mieszkanie.

Zaletą takiego ubezpieczenia jest możliwość indywidualnego wyboru interesującego nas zakresu ochrony oraz dopasowania do swoich potrzeb. W pakietach gdzie komunikacja jest powiązana z majątkiem Towarzystwa oferują ciekawe zestawy z takimi opcjami jak ubezpieczenie domu, mieszkania, stałych elementów, mienia ruchomego, szyb od stłuczeń, ochrony prawnej czy OC w życiu prywatnym.

Plusem pakietów jest atrakcyjna cena, która w wielu przypadkach może być niższa niż gdybyśmy wykupili każdą polisę osobno. Dodatkowy atut to komfort klienta, który oszczędza czas oraz szybko i łatwo ubezpiecza siebie i swoją rodzinę.