Etap Ubezpieczenia, elitarne towarzystwo agentów pośrednictwa

Zdrowie

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne to dostęp do usług medycznych i leczenia szpitalnego połączony z wysokim standardem i szerokim zakresem świadczeń.

Oferta ubezpieczenia zdrowotnego kierowana jest nie tylko do klienta indywidualnego ale również do klienta korporacyjnego w postaci ubezpieczenia grupowego.

Ubezpieczony ma możliwość wyboru pakietu obejmującego usługi ambulatoryjne oraz szpitalne w zależności od swoich potrzeb.

W ramach leczenia ambulatoryjnego można korzystać między innymi z porad lekarzy rodzinnych i specjalistów, wizyt domowych, badań diagnostycznych, zabiegów ambulatoryjnych, szczepień, oraz opieki stomatologicznej. W ubezpieczeniu grupowym dodatkowo w zakresie usług ambulatoryjnych mamy zapewnioną opiekę w ramach medycyny pracy.

W zakresie leczenia szpitalnego mamy dostęp do komfortowych warunków pobytu w placówce szpitalnej. Pacjenci mają do dyspozycji 1- lub 2-osobowe pokoje o podwyższonym standardzie z łazienką i innymi udogodnieniami. Katalog Świadczeń Gwarantowanych obejmuje szereg zabiegów operacyjnych m.in.: chorób oczu (zaćma, jaskra), tarczycy, serca, pęcherzyka żółciowego, dróg moczowych i rodnych, stawów, żył i tętnic oraz przepukliny, jak również wygodne warunki podczas porodu.

Korzyści z posiadania polisy zdrowotnej:

 • dowolny wybór lekarzy i placówek medycznych
 • szybki dostęp do lekarzy bez kolejek
 • wizyty domowe
 • nielimitowany dostęp do lekarzy w tym lekarzy specjalistów
 • brak ograniczeń na wykonanie badań i zabiegów zaleconych przez lekarzy
 • komfortowe warunki hospitalizacji

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają możliwość potraktowania opłacanych składek ubezpieczeniowych za obsługę medyczną pracowników za koszt uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 59 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

koszt medycyny pracy, pracodawca może odliczyć od podatku pozostała składka za ubezpieczenie stanowi koszt uzyskania przychodu pracownika

UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)

Należy do grupy ubezpieczeń dobrowolnych. Ubezpieczenie NNW gwarantuje wypłatę świadczeń w razie uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci doznanych na terenie Rzeczpospolitej Polski i za granicą.

Można wybrać jeden z dwóch zakresów ubezpieczenia NNW:

 • zakres pełny – ochrona trwa 24 godziny na dobę, zarówno podczas wykonywania pracy zawodowej, jak i w życiu prywatnym,
 • zakres ograniczony – ubezpieczenie chroni tylko w czasie wykonywania pracy, w drodze do i z pracy lub podczas wykonywania innych określonych w umowie ubezpieczenia czynności.

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej można rozszerzyć o wypadki powstałe w skutek zawału serca i udaru mózgu, uprawiania sportu wyczynowego czy chorób tropikalnych.

Podstawowe ubezpieczenie obejmuje:

 • śmierć osoby ubezpieczonej w wyniku nieszczęśliwego wypadku – świadczenie otrzymuje   osoba wskazana w umowie ubezpieczenia
 • trwały uszczerbek na zdrowiu
 • zwrot kosztów naprawy lub nabycia protez oraz specjalnych wyrobów ortopedycznych i pomocniczych

Dodatkowy zakres świadczeń, które można wykupić to:

 • świadczenie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy
 • zasiłek dzienny z tytułu czasowej niezdolności do wykonywania pracy lub nauki
 • zwrot kosztów leczenia
 • dzienne świadczenie szpitalne wypłacane za pobyt osoby ubezpieczonej w szpitalu
 • zwrot kosztów operacji plastycznej w celu usunięcia powypadkowych oszpeceń i okaleczeń ciała
 • zwrot kosztów rehabilitacji
 • świadczenie assistance

Umowa ubezpieczenia może być zawarta w formie indywidualnej lub zbiorowej. Wśród zbiorowych ubezpieczeń NNW warto wymienić polisy firmowe skierowane do właścicieli firm, umożliwiające im korzystne ubezpieczenie wszystkich pracowników. Polisy rodzinne zapewniające ochronę dla całej rodziny. Często spotykanym ubezpieczeniem zbiorowym są polisy dla wycieczek, kolonii, obozów młodzieżowych oraz dla dzieci i młodzieży szkolnej.

GRUPOWE UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE

Grupowe ubezpieczenie na życie to produkt przeznaczony dla grup pracowniczych jak i dla indywidualnego klienta. Zadaniem ubezpieczenia jest ochrona zdrowia i życia osoby posiadającej polisę oraz jego rodziny. Najczęściej z grupowym ubezpieczeniem spotykamy się w naszych firmach, gdzie pracodawca proponuje nam przystąpienie do istniejącej już grupy. Nie jest to jednak obowiązkowe i w przypadku gdy przedstawiona oferta nas nie satysfakcjonuje albo w firmie, której pracujemy nie ma takiego ubezpieczenia możemy wykupić indywidualną polisę.

Zakres świadczeń w zależności od wybranego wariantu obejmuje:

 • śmierć ubezpieczonego,
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW),
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu,
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku NW na terenie zakładu pracy,
 • trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW,
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy,
 • poważne zachorowanie,
 • dieta dzienna za pobyt w szpitalu spowodowany chorobą,
 • dieta dzienna za pobyt w szpitalu spowodowany NW,
 • przeszczepy i rekonstrukcje,
 • operacje chirurgiczne,
 • rehabilitacja ubezpieczonego,
 • śmierć małżonka ubezpieczonego,
 • śmierć małżonka ubezpieczonego w wyniku NW,
 • śmierć dziecka ubezpieczonego,
 • śmierć dziecka ubezpieczonego w wyniku NW,
 • żywe urodzenie dziecka,
 • martwe urodzenie dziecka,
 • osierocenie dziecka,
 • śmierć rodzica lub teścia ubezpieczonego,
 • poważne zachorowanie małżonka,
 • pobyt małżonka w szpitalu,
 • poważne zachorowanie dziecka,
 • pobyt dziecka w szpitalu,
 • inwalidztwo małżonka w wyniku NW,
 • assistance medyczny.

Ciekawą opcją jest assistance medyczny w ramach, którego możemy otrzymać takie świadczenia jak: informację medyczną, wizytę lekarza oraz pielęgniarki, transport medyczny, dostawę leków, opiekę nad dziećmi, pomoc psychologa.

Korzyści z posiadania polisy:

 • ty i twoja rodzina otrzymują finansowe wsparcie w przypadku śmierci lub innego zdarzenia   losowego
 • sam decydujesz za jakie świadczenia zapłacisz składkę
 • elastyczne ubezpieczenie pozwalające na dostosowanie zakresu do indywidualnych potrzeb
 • dla zorganizowanych grup tworzenie dopasowanych pakietów
 • wzrost prestiżu firmy wynikający z dbałości o pracownika i jego rodzinę