Etap Ubezpieczenia, elitarne towarzystwo agentów pośrednictwa

Oferta

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

 • UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH
 • UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD ZNISZCZENIA I USZKODZEŃ LUB UTRATY (AUTOCASCO)
 • UBEZPIECZENIE POJAZDU MECHANICZNEGO OD KRADZIEŻY
 • UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NW KIEROWCY I PASAŻERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ŚWIADCZENIA POMOCY DROGOWEJ ASSISTANCE
 • UBEZPIECZENIE SZYB SAMOCHODOWYCH
 • UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ W RUCHU DROGOWYM
 • UBEZPIECZENIE CASCO POJAZDÓW LĄDOWYCH
 • UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM (ZIELONA KARTA)
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECZANICZNYCH ZAREJESTROWANYCH ZA GRANICĄ (UBEZPIECZENIE GRANICZNE)
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW WOLNOBIEŻNYCH
 • FLOTOWE UBEZPIECZENIE POJAZDÓW DLA FIRM

UBEZPIECZENIA MIESZKAŃ I DOMÓW

 • UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW I LOKALI MIESZKALNYCH
 • UBEZPIECZENIE MIESZKAŃ
 • UBEZPIECZENIE DOMÓW W BUDOWIE
 • UBEZPIECZENIE DOMÓW LETNISKOWYCH I MIENIA RUCHOMEGO
 • UBEZPIECZENIE MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
 • UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
 • UBEZPIECZENIE MIENIA OD WANDALIZMU
 • UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA
 • UBEZPIECZENIE OC W ŻYCIU PRYWATNYM
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ W ŻYCIU PRYWATNYM
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW WYMIANY ZAMKÓW PRZY ZAGUBIENIU, UTRACIE, RABUNKU ORAZ KRADIEŻY KLUCZY
 • UBEZPIECZENIE MIENIA W SKRYTKACH DEPOZYTOWYCH OD KRADIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
 • UBEZPIECZENIE GOTÓWKI, KART PŁATNICZYCH OD KRADIEŻY I RABUNKU
 • UBEZPIECZENIE NAGROBKÓW
 • UBEZPIECZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

UBEZPIECZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 • UBEZPIECZENIE MIENIA OD POŻARU I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
 • UBEZPIECZENIE MIENIA OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
 • UBEZPIECZENIE MASZYN OD USZKODZEŃ
 • UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD SZKÓD ELEKTRYCZNYCH
 • UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO
 • UBEZPIECZENIE DANYCH I NOŚNIKÓW DANYCH ORAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
 • UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW OD STŁUCZENIA
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OCHRONY PRAWNEJ W ZWIĄZKU Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ
 • UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTÓW W TRANSPORCIE, OBEJMUJĄCE SZKODY NA TRANSPORTOWANYCH PRZEDMIOTACH
 • UBEZPIECZENIE DODATKOWYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI
 • UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU
 • UBEZPIECZENIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH ORAZ OD KRADIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
 • UBEZPIECZENIE MIENIA W SKRYTKACH DEPOZYTOWYCH OD KRADIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU
 • UBEZPIECZENIE GOTÓWKI, KART PŁATNICZYCH OD KRADIEŻY I RABUNKU
 • UBEZPIECZENIE RÓŻNYCH RYZYK FINANSOWYCH
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KONTRAKTOWEJ
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRACODAWCY
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ NAJEMCY
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA PRODUKT
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY W MIENIU PRZYJĘTYM W CELU WYKONANIA USŁUGI
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE W ZWIĄZKU Z NIEWYKONANIEM LUB NIENALEŻYTYM WYKONANIEM UMOWY
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODWYKONAWCÓW
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU POSIADANIA LUB UŻYTKOWANIA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW WOLNOBIEŻNYCH
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY W ŚRODOWISKU
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY W ŚRODKACH TRANSPORTU PODCZAS PRAC ŁADUNKOWYCH
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORGANIZATORA IMPREZ
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZARZĄDCY DROGI PUBLICZNEJ
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZY UDZIELANIU TYCH ŚWIADCZEŃ
 • UBEZPIECZENIE OC SPORTOWCÓW, TRENERÓW, INSTRUKTORÓW SPORTOWYCH, PRACOWNIKÓW OBSŁUGI SPORTU, ORGANIZACJI SPORTOWYCH ORAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ O CHARAKTERZE SPORTOWO-REKREACYJNYM
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU LUB RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH OCHRONĘ MIENIA
 • UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU KRAJOWYM
 • UBEZPIECZENIE OC PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO W RUCHU MIĘDZYNARODOWYM
 • UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE KRAJOWYN (CARGO)
 • UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM (CARGO)
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPEDYTORA
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW WYCOFANIA Z OBROTU PRODUKTU NIEBEZPIECZNEGO
 • UBEZPIECZENIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
 • UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (NNW)
 • GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
 • UBEZPIECZENIE WYPADKU, W TYM WYPADKU PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWEJ
 • UBEZPIECZENIE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWYCH:
  • ZAPŁATY DŁUGU CELNEGO
  • ZAPŁATY WADIUM
  • DOBREGO WYKONANIA KONTRAKTU
  • ZWROTU ZALICZKI
  • WŁAŚCIWEGO USUNIĘCIA WAD I USTEREK
  • ZAPŁATY ZA ZAKUPIONE TOWARY
  • ZWROT KWOT ZATRZYMANYCH
  • ZAPŁATY CZYNSZU ZA WYNAJEM

UBEZPIECZENIA PODRÓŻNE

 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA I NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW ZA GRANICĄ
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU MEDYCZNEGO
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW TRANSPORTU ZWŁOK UBEZPIECZONEGO
 • UBEZPIECZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA BAGAŻU PODRÓŻNEGO
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW ODWOŁANIA UCZESTNICTWA W ZAGRANICZNEJ IMPREZIE TURYSTYCZNEJ LUB WCZEŚNIEJSZEGO Z NIEJ POWROTU
 • UBEZPIECZENIE SPRZĘTU SPORTOWEGO
 • UBEZPIECZENIE TURYSTÓW PODRÓŻUJĄCYCH W KRAJU I ZA GRANICĄ

UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE

 • UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU (NNW)
 • GRUPOWE UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU
 • UBEZPIECZENIE WYPADKU, W TYM WYPADKU PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWEJ
 • UBEZPIECZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI
 • INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE DZIENNEGO ŚWIADCZENIA SZPITALNEGO
 • UBEZPIECZENIE POWAŻNYCH ZACHOROWAŃ
 • UBEZPIECZENIE CHOROBY
 • UBEZPIECZENIE POMOCY DORAŹNEJ
 • UBEZPIECZENIE ZWROTU KOSZTÓW WIZYT LEKARSKICH, BADAŃ, PONIESIONYCH KOSZTÓW W ZWIĄZKU Z ZACHOROWANIEM
 • UBEZPIECZENIE NIEKORZYSTNYCH NASTĘPSTW PLANOWANYCH ZABIEGÓW OPERACYJNYCH ORAZ PORODÓW
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW OPERACJI PLASTYCZNEJ
 • UBEZPIECZENIE ZACHOROWANIA NA RAKA PIERSI
 • UBEZPIECZENIE KOSZTÓW LECZENIA CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH NA TERYTORIUM RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
 • UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NW, DZIECI, MŁODZIEŻY I PERSONELU W SZKOŁACH I NA KOLONIACHv
 • UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NW OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KULTURZE FIZYCZNEJ

UBEZPIECZENIA ROLNE

 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE BUDYNKÓW ROLNYCH
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ROLNIKÓW
 • UBEZPIECZENIE MIENIA RUCHOMEGO W GOSPODARSTWACH ROLNYCH OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH
 • UBEZPIECZENIE UPRAW ROLNYCH
 • UPRAWY OD GRADOBICIA ORAZ ZBOŻA OD OGNIA W TRAKCIE MECHANICZNEGO ZBIORU
 • UBEZPIECZENIE DROBIU
 • UBEZPIECZENIE PASIEK
 • UBEZPIECZENIE HODOWLI I CHOWU STAWOWEGO RYB
 • DOTOWANE UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH
 • UBEZPIECZENIE ZWIERZĄT OD PADNIĘCIA I UBOJU Z KONIECZNOŚCI
 • UBEZPIEZPIECZENIE ZWIERZĄT FUTERKOWYCH OD PADNIĘCIA I UBOJU Z KONIECZNOŚCI

UBEZPIECZENIA OC ZAWODU

 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC RZECZNIKÓW PATENTOWYCH
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ADWOKATÓW
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC RADCÓW PRAWNYCH
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC NOTARIUSZY
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ARCHITEKTÓW I INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC KOMORNIKÓW SĄDOWYCH
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC PRZEDSIĘBIORCY ZA SZKODY WYRZĄDZONE PODCZAS WYKONYWANIA CZYNNOŚCI DETEKTYWA
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC POŚREDNIKA W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCIAMI
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC PODMIOTÓW UPRAWNIONYCH DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 • OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DORADZTWO PODATKOWE
 • UBEZPIECZENIE OC LEKARZY, PRZEDSTAWICIELI INNYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH ORAZ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • UBEZPIECZENIE OC FARMACEUTÓW I APTEK
 • UBEZPIECZENIE OC DLA SZKÓŁ I NAUCZYCIELI
 • UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY
 • UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU

UBEZPIECZENIA POZOSTAŁE

 • UBEZPIECZENIE ŻEGLUGI MORSKIEJ I ŚRÓDLĄDOWEJ, CASCO STATKÓW ŻEGLUGI MORSKIEJ I STATKÓW ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
 • UBEZPIECZENIE JACHTÓW ŚRÓDLĄDOWYCH: CASCO, NW, RZECZY OSOBISTE, OC
 • UBEZPIECZENIE ROWERU: CASCO ROWERU, NW ROWERZYSTY, OC, BAGAŻ
 • UBEZPIECZENIE PSA LUB KOTA: KOSZTY LECZENIA, PADNIĘCIE LUB UŚPIENIE Z KONIECZNOŚCI, KOSZTY POCHÓWKU, OC ZA SZKODY SPOWODOWANE PRZEZ PSA LUB KOTA